Nivell Expert

ALTRES CONCEPTES DE DIABETIS

Índex Glucèmic (IG): és la velocitat amb la què els aliments rics en HC s’absorbeixen i eleven la glucèmia. Es compara amb la glucosa (valor 100) i llavors es classifica aquell aliment en una escala de 0 a 100 (IG alt > 70; moderat 55-70; baix < 55).

Carga Glucèmica (CG): relaciona la velocitat (IG) amb la quantitat d’HC (grams) que conté (ració habitual). Com menor sigui la CG menor serà el pic de glucosa en sang.

CG = IG x HC (g) per porció hab. / 100

Exemple:
IG pa= 70 IG sucre= 70
Mateix IG però quantitat consumida diferent. 1 llesca de pa de pagès de 80g aporta 40 g d’HC, i 1 sobre de sucre aporta uns 10 g d’HC. Per tant:

  • Pa= 40 x 70 / 100 = 28 CG (alta)
  • Sucre= 10 x 70 / 100 = 7 CG (baixa)

Un altre exemple seria la síndria (IG 75) i pa (IG 70). La síndria, tot i tenir IG més alt, té una CG més baixa perquè la quantitat d’HC en la porció habitual és menor.

El baix contingut en fibra i greix, la cocció prolongada (molt cuit) i l’aliment líquid, augmenten la velocitat d’absorció.

Rati Unitats d’Insulina per Ració d’hidrats de carboni (UI/R): és la quantitat d’insulina necessària per metabolitzar una ració d’HC, la qual pot ser diferent depenent del moment del dia. Es calcula dividint la quantitat d’insulina que s'administra per una quantitat d'HC i que partint d'una glucèmia pre-ingesta adequada aconsegueix a les 2 hores una glucèmia també adequada.

UI/R = Insulina administrada/Racions HC

Factor de Sensibilitat a la Insulina (FSI): és la quantitat de glucosa (mg/dl) que fa disminuir 1 unitat d’insulina.

FSI = 1800 / DTI (ràpida + lenta)

Bolus Corrector (BC): S’utilitza per corregir una hiperglucèmia en un moment donat.

BC = Glucèmia actual - glucèmia objectiu / FSI


NIVELL_EXPERT.pdf