Protocol d'educació

Protocol d'educació diabetològica durant el debut

El protocol d’educació diabetològica està pensat per portar-lo a terme en cinc dies:
Primer dia: Es fa una explicació senzilla de la malaltia i de què implica el fet de ser diabètic. Sempre es responen els principals dubtes del pacient i la família. S’explica el funcionament del reflectòmetre i els valors estàndard de control glicèmic (80 mg/dl -130mg/dl), per tal que el pacient comenci a autocontrolar-se el més aviat possible.

S’entrega el Llibre de l’Associació Catalana de Diabètics, Reflectòmetre i Fitxa del debut (per tal que el pacient segueixi l’evolució).
Segon dia: Tractament de la diabetis: tipus d’insulines i diferències entre elles, sistemes d’injecció o inhalació. Tècnica i lloc d’administració, diferències d’absorció i importància rotació.

L’objectiu és que el pacient s’injecti o inhali la insulina ell sol, sota supervisió d’infermeria, el mateix dia de l’explicació.
El tractament insulínic es decideix en funció del tipus de pacient (tipus i nen o adult o tipus II que ha esgotat la reserva pancreàtica o que presenta glicèmies postprandials altes).
Tercer dia: S’expliquen els símptomes de la hipoglicèmia i la hiperglicèmia, així com el seu tractament. Es posa especial atenció en la importància de la ràpida actuació en cas d’hipoglicèmia, sobretot en el cas d’una hipoglicèmia severa que requereixi l’administració de glucagó. Així mateix es dóna la pauta d’actuació en cas d’hiperglicèmia i s’explica la importància de la determinació de cetones i el seu significat.
Quart dia: Es dedica un dia a l’explicació de la dieta diabètica per part de la dietista. Es parla de conceptes generals i del maneig de la dieta per racions. És important conèixer els gustos i l’activitat diària del pacient, per tal d’adaptar la dieta a les seves preferències i també al tractament insulínic. També s’explica qué és el peu diabètic i com tenir-ne cura.
Cinquè dia: Durant l’ingrés es fa interconsulta amb Oftalmologia per fer un fons d’ull, control que es farà anualment a partir del debut diabètic.

També es farà analítica de sang completa, on hi constarà: HbA1c, ICAS, anti GAD 64k, pèptid-C, funció tiroidal i Ac antitransglutaminasa. Una setmana després de l’alta es fa la primera visita de control amb l’endocrí i l’educadora a consultes externes, on es farà entrega dels resultats de l’analítica.
Durant els tres mesos posteriors al debut es faran visites mensuals de control amb l’endocrí i l’educadora. Després, aquests controls es faran trimestralment i s’aprofitarà el dia de la visita per fer el control de la HbA1c. Igualment es farà una analítica completa cada any.